Język:

program_470

 

 

Program pracy w przedszkolu


Program dydaktyczny zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej uwzględniając pełen rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy. Szerokie spektrum zajęć inspiruje dzieci do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy poprzez naukę tańca, ceramikę, balet, judo, naukę gry w szachy oraz wiele innych zabaw sportowych i edukacyjnych. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność przedszkolaków, a także przyswajanie wiadomości i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne.

 

 

Edukacja matematyczna

 

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze jest przygotowanie dziecka do dalszych, szkolnych, matematycznych wyzwań. Dążymy do tego, żeby dzieci zaprzyjaźniły się z matematyką, żeby nie zniechęcały się trudnościami, ale chętnie podejmowały się wysiłku intelektualnego.

Dzieci w trakcie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia,
 • liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do sprawnych obliczeń w pamięci,
 • zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki),
 • rozwiązywania zadań z treścią

.

Edukacja przyrodnicza

 

Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie. Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody.

Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby zainteresować dziecko światem natury i zainspirować do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:

 • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek,
 • doświadczenia i eksperymenty, które pozwalają poznać świat przyrody z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy,
 • organizowanie w salach kącików przyrody - prace hodowlane i pielęgnacyjne,
 • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym,
 • budzenie wrażliwości ekologicznej.

 

Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z naturą i jej zjawiskami, dziecko może obserwować przyrodę, szukać, zbierać i porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w środowisku naturalnym i eksperymentować. Dzięki tym działaniom ma szansę w pełni poznać i polubić otaczający je świat.

 

Edukacja moralno-społeczna

 

Rola przedszkola jako środowiska kształtującego postawę moralno-społeczną dziecka jest bardzo ważna. Program wychowania łączy w sobie kreowanie właściwego obrazu świata, kształtowanie poczucia przynależności społecznej, prawidłowych postaw, norm i wartości moralnych oraz określonych postaw pro-społecznych. Poprzez konsekwentne wyznaczanie dziecku granic i pokazywanie prawidłowych wzorców kształcimy umiejętność moralnej oceny sytuacji i postępowania. Uczymy, jak wyrażać pozytywne i negatywne emocje. Jasny system nagród i konsekwencji zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poczucie stabilności, ułatwia wyciąganie wniosków i umożliwia łatwiejsze odnalezienie się w różnych rolach społecznych.

 • budowanie prawidłowych relacji dziecko-dorosły opartych na umiejętności słuchania,
 • wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez autentyczną ich akceptację i pochwały,
 • otwartość w wyrażaniu uczuć, radzenie sobie z negatywnymi emocjami,
 • przestrzeganie zasad życia społecznego, komunikacji, współpracy z drugim człowiekiem i rozwiązywanie konfliktów metodą bez zwycięzców i bez pokonanych,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka i utrwalania pozytywnych nawyków.

.

Edukacja artystyczna

 

Realizując program edukacji artystycznej zależy nam przede wszystkim na rozwijanie indywidualnych talentów i predyspozycji, wyrażanie własnych uczuć językiem sztuki, pobudzanie wyobraźni, kształtowanie twórczej inwencji dziecka i sprawności manualnej. Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ceramiczne, techniczne, balet, rytmika z orkiestrą), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję. Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką np. do teatru, opery. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji. Dysponujemy specjalnie zorganizowanymi miejscami kreatywności i twórczej ekspresji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

 

 

Edukacja zdrowotna

 

Podstawą edukacji zdrowotnej w Przedszkolu jest bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dbamy nie tylko o to, aby dzieci wzbogacały wiedzę o zdrowiu, ale także o to, by rodziła się w nich odpowiedzialność za ich własne zdrowie.

W ramach pro-zdrowotnych form aktywności dzieci uczestniczą w:

 • zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu (każde przedszkole posiada własny plac zabaw),
 • zajęciach sportowych, gimnastyki korekcyjnej, karate, tańca i baletu,
 • działaniach mających na celu podniesienie wiedzy dzieci o sposobach zapobiegania chorobom, przestrzeganie zasad dotyczących przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

 

 

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzony na radzie pedagogicznej w dniu 31.08.2011r

 

 

Uwagi realizacji koncepcji przedszkola:

1.  Plan jest otwarty i może być modyfikowany.

2.  Plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3.  Plan zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4.  Zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej , dyrektora przedszkola

     i Rady Rodziców.

5. Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

6. Wnioski wynikające z realizacji planu dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej po każdym

    półroczu.W naszym przedszkolu realizowany jest międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego w edukacji przedszkolnej "Przyjaciele Zippiego." 
 Właścicielem programu jest angielska fundacja Partnership For Children.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym,  korzystając z  tych umiejętności.

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia,  nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

 Źródło: http://www.pozytywnaedukacja.pl

Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW
google5fbeffb7f803e126.html